Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.
 
LG tom IV: Własne, str. 1189; LG skrócone: Własne, str. 1470
 
1 Biegniesz, młodzieńcze, z pośpiechem
W radosnym świetle poranka,
Aby dokończyć swą drogę
Przed tronem Bogarodzicy.
2 Ona to bowiem cię wiodła
Przez wszystkie życia gościńce,
Abyś otrzymał od Pana
Rycerski pas Jego służby.
3 Obudź w swych braciach pragnienie
Zwycięskiej walki o dobro;
Czystego serca żołnierze
Niech oglądają Chrystusa.
4 Bądź przyjacielem dla młodych
I wskaż im wartość ofiary:
Wolność prawdziwą osiągną
Miłując Boga i ludzi.
5 Bóg jeden w Trójcy wszechmocny
Niech przyjmie hołd uwielbienia,
Dzięki Mu złóżmy pokorne
Za Stanisława świętego. Amen.
 
Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1470
Psalmy - LG tom IV: Niedziela I, str. 524-527; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728
 
 
1 ant. Stanisław rozmyślał o Bogu * w czasie swoich czuwań / i tęsknił za Nim jak zeschła ziemia, łaknąca wody.
Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
 
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Stanisław rozmyślał o Bogu / w czasie swoich czuwań / i tęsknił za Nim jak zeschła ziemia, łaknąca wody.
2 ant. Chwalcie naszego Boga, * wszyscy Jego słudzy, mali i wielcy.
Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)
 
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.
Ant. Chwalcie naszego Boga, / wszyscy Jego słudzy, mali i wielcy.
3 ant. Serce i ciało Stanisława * rozradowały się w Bogu żywym.
Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Serce i ciało Stanisława / rozradowały się w Bogu żywym.
LG tom IV: Własne, str. 1190;
LG skrócone: Własne, str. 1470-1471
Rz 12, 1-2
 
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
 
LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1471
K. Serca świętych zwrócone * Ku prawu Bożemu.
W. Serca świętych zwrócone / Ku prawu Bożemu.
K. Ich kroki nie zachwiały się w drodze.
W. Ku prawu Bożemu.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Serca świętych zwrócone / Ku prawu Bożemu.
LG tom IV: Własne, str. 1190;
LG skrócone: Własne, str. 1471
Łk 1, 68-79
 
Ant. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, * Stanisław przeżył czasów wiele / i został wezwany na gody Baranka.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, / Stanisław przeżył czasów wiele / i został wezwany na gody Baranka.
 
LG tom IV: ŚM, str. 1587; LG skrócone: ŚM, str. 1710
 
Wysławiajmy Chrystusa, Boga świętego, i błagajmy, abyśmy mogli Mu służyć w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze:
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu,
- Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości,
- Panie Jezu, obdarz nas świętością.
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata,
- Panie Jezu, bądź naszą światłością.
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć,
- Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie i braciom.
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty,
- Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze.
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1471
Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę * i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K.
Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.