Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
 
LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1471-1472
1 Pieśnią radosną niech Polska wysławia
Swojego Syna świętego,
Bo dziś Stanisław jak gwiazda jaśnieje
Na niebie miłej Ojczyzny.
2 Serce spragnione ofiarnej miłości
Szukało wszędzie Jezusa,
Aż Go znalazło przez Matkę Dziewicę
I całe Mu się oddało.
3 Żadna wędrówka nie była za trudna
Ni żadna droga zbyt długa,
Bo czuł, że idzie do progu wieczności,
Gdzie Jezus czeka z Maryją.
4 Przeto nie płaczmy nad życiem tak krótkim,
Gdyż on swą miarę osiągnął,
A młodym trzeba braterskiej przyjaźni,
Co w górę porwie ich dusze.
5 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będzie chwała na zawsze;
Wieczornym hymnem dziękujmy za przykład
Młodości z Bogiem złączonej. Amen.
 
Antyfony - LG tom IV: Własne, str. 1191; LG skrócone: Własne, str. 1472
Psalmy - LG tom IV: ŚM, str. 1591-1593; LG skrócone: P, str. 1684-1685
 
 
1 ant. Stanisław, stawszy się w krótkim czasie doskonałym, * przeżył czasów wiele.
Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Stanisław, stawszy się w krótkim czasie doskonałym, / przeżył czasów wiele.
2 ant. Od dzieciństwa służył Bogu * i wielką radość znajdował w Jego przykazaniach.
Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)
Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Od dzieciństwa służył Bogu / i wielką radość znajdował w Jego przykazaniach.
3 ant. Ponieważ spodobał się Bogu, * znalazł Jego miłość i został przeniesiony.
Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia
 
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ponieważ spodobał się Bogu, / znalazł Jego miłość i został przeniesiony.
LG tom IV: Własne, str. 1192;
LG skrócone: Własne, str. 1472
Mdr 4, 13-15
 
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.
 
LG tom IV: Własne, str. 1192; LG skrócone: Własne, str. 1472
 
K. Bóg wybrał Stanisława * I bardzo umiłował.
W. Bóg wybrał Stanisława / I bardzo umiłował.
K. Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.
W. I bardzo umiłował.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Bóg wybrał Stanisława / I bardzo umiłował.
LG tom IV: Własne, str. 1192;
LG skrócone: Własne, str. 1473
Łk 1, 46-55
 
Ant. Stanisław, wierny czciciel Maryi, * razem z Nią uwielbia Boga.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Stanisław, wierny czciciel Maryi, / razem z Nią uwielbia Boga.
 
LG tom IV: ŚM, str. 1594; LG skrócone: ŚM, str. 1715-1716
 
Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i orędownictwo świętych pozwolił nam osiągnąć doskonałość życia:
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się świętymi i rzeczywiście nimi byli,
- niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie przez godne postępowanie,
- daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojednałeś nas ze sobą,
- zachowaj nas w swoim imieniu, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiańską ucztę,
- spraw, abyśmy spożywając Chleb, który z nieba zstąpił, osiągnęli pełnię miłości.
Uświęć nas, Ojcze.

Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
- i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego oblicza.
Uświęć nas, Ojcze.
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: Własne, str. 1471
Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę * i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K.
Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
 
Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.